2.000L - 3.000L (Từ 15 - 25 người)

Bồn inox 2000L nằm Đại Thành SUS 304
7.500.000 đ-16% 6.300.000 đ
Bồn inox 2500L nằm Đại Thành SUS 304
9.275.000 đ-17% 7.730.000 đ
Bồn inox 3000L nằm Đại Thành SUS 304
11.340.000 đ-19% 9.200.000 đ
Bồn inox 2000L đứng Sơn Hà - SUS 304
7.160.000 đ-18% 5.870.000 đ
Bồn inox 2000L nằm Sơn Hà - SUS 304
7.560.000 đ-18% 6.200.000 đ
Bồn inox 2500L đứng Sơn Hà - SUS 304
8.425.000 đ-19% 6.820.000 đ
Bồn inox 2500L nằm Sơn Hà - SUS 304
8.665.000 đ-18% 7.100.000 đ
Bồn inox 2500L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
10.120.000 đ-16% 8.550.000 đ
Bồn inox 2500L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
10.570.000 đ-15% 9.000.000 đ
Bồn inox 3000L đứng Toàn Mỹ - SUS 304
11.110.000 đ-17% 9.230.000 đ
Bồn inox 3000L nằm Toàn Mỹ - SUS 304
11.880.000 đ-16% 10.010.000 đ
Bồn inox 2000L đứng DAPHA Alpha SUS 304
6.990.000 đ-16% 5.900.000 đ
Bồn inox 2000L nằm DAPHA SUS 304
7.290.000 đ-16% 6.150.000 đ
Bồn inox 2500L nằm DAPHA SUS 304
8.660.000 đ-12% 7.650.000 đ
Bồn inox 3000L nằm DAPHA SUS 304
10.520.000 đ-16% 8.850.000 đ
0909313249