productproduct Máy Năng lượng Mặt trời 315L - 400L

315L - 400L (Từ 15 - 20 người)

0909313249